Northrop Grumman’s CRS-11 Mission: What’s on Board?A Northrop Grumman Cygnus spacecraft scheduled to liftoff on April 17 carries supplies and scientific experiments to the International Space Station. Here are some of the scientific investigations Cygnus delivers to the space station: https://go.nasa.gov/2GjBXHr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *