New Views of Discovery’s Launch from Shuttle’s Solid Rocket BoostersVideo taken by six cameras mounted on Discovery’s recovered solid rocket boosters offer unique views of the shuttle’s Feb. 24 launch on STS-133.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *