New Companies Join Growing Ranks of NASA Partners for Artemis ProgramNASA has added five American companies — Blue Origin, Ceres Robotics, Sierra Nevada Corporation, SpaceX and Tyvak Nano-Satellite Systems Inc. — to the …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *