NASA's Van Allen Probes Discover Third Belt Around EarthIn a briefing held Feb. 28 at the Johns Hopkins University’s Applied Physics Laboratory, scientists detail the finding by NASA’s Van Allen Probes of a previously-undetected third radiation belt around Earth.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *