NASA Q&A With the Stars of STAR TREK: BEYONDChris Pine and Zachary Quinto sit down to answer NASA trivia questions with Gay Yee Hill of NASA’s Jet Propulsion Laboratory.

For more information:
http://www.nasa.gov/startrek

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *