NASA News Conference on the New Horizons MissionNASA officials and team members of the historic New Horizons mission to Pluto provide an update and share the latest developments on the spacecraft during a news conference from NASA headquarters.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *