NASA Mathematician, Recipient of Nations Highest Civilian HonorKatherine Johnson spent more than three decades as a mathematician at NASA and the NACA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *