NASA celebrates Asian American Pacific Islander MonthHonoring the past and present, NASA celebrates Asian American Pacific Islanders Heritage Month. These NASA employees, who have helped contribute to America’s space program, celebrate their diverse history, rich culture and contributions.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *