NASA Astronauts Spacewalk Outside the International Space Station on Jan. 15, 2020On Wednesday, Jan. 15, NASA astronauts Jessica Meir and Christina Koch will step outside of the International Space Station into the vacuum of space together …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *