NASA Astronauts Conduct Spacewalk on ISSClad in U.S. spacesuits, Expedition 41 Flight Engineers Reid Wiseman of NASA and Alexander Gerst of the European Space Agency conducted a spacewalk …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *