NASA 50th Anniversary Lecture – Dr. Stephen Hawking – Part 1NASA 50th Anniversary Lecture Series
Dr. Stephen Hawking Lecture
“Why We Should Go Into Space”
George Washington University
April 21, 2008

In 4 parts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *