Jupiter’s DynamoNASA’s Juno mission has provided the first view of the dynamo, or engine, powering Jupiter’s magnetic field. The new global portrait reveals unexpected …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *