International Space Station Tour (Part III)Astronaut Mike Fincke takes you on a tour of the International Space Station.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *