International Space Station Astronauts speak with United Kingdom studentsFrom low earth orbit aboard the ISS, Expedition 26 crew Commander Scott Kelly and Flight Engineers Cady Coleman, Oleg Skripochka, Alexander Kaleri, Dmitry …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *