InSight Mars Mission's Road to Launch: Countdown to T-ZeroOn Monday, Nov. 26, 2018, our InSight spacecraft is set to land on Mars: https://go.nasa.gov/2Qcl8lq. This new documentary from NASA Launch Services follows …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *