Inside the SpaceX Crew Dragon SpacecraftTake a tour of the interior of SpaceX’s Crew Dragon, targeted to launch on its first (uncrewed) demonstration flight on March 2, 2019. Crew Dragon is designed to …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *