Hurricane Florence From Space on September 12A high definition camera outside the International Space Station captured a stark and sobering view of Hurricane Florence at 7:50 a.m. EDT on Sept. 12. NASA …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *