Human Exploration Rover Challenge on This Week @NASA – April 13, 2018A challenge for the next generation of explorers, an eye-popping virtual tour of the Moon, and introducing the public to a universe of discovery – a few of the …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *