How to Build a PlanetJPL Spitzer Space Telescope astronomer explains a colorful animation of two planets colliding and spewing lava and vaporized rock.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *