Historic Apollo 11 Moon Landing FootageJoin us for a trip down memory lane! Starting at 4:02 p.m. EDT on July 20, 2019, NASA TV replayed the original footage of the 1969 Moon landing. Relive the moment:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *