Hispanic American Month Profile: Dr. Ellen OchoaIn 1993, Dr. Ellen Ochoa launched aboard space shuttle Discovery on a nine-day mission to the International Space Station; that trip made her the first Hispanic woman in space.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *