Happy Halloween from NASAIf school wasn’t scary enough… here is a spooky/amusing take on watching a classroom film on Halloween.
 
NASA wishes you a safe and happy Halloween

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *