Friendship 7Astronaut John H. Glenn’s first American orbital space flight. The film documents Project Mercury, including a close look at tracking stations around the world. –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *