First "Goldilocks" Exoplanet Discovered by NASA-funded ResearchersA team of planet hunters led by astronomers at the University of California (UC), Santa Cruz and the Carnegie Institution of Washington has announced the …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *