First All-Woman Spacewalk on October 18NASA astronauts Jessica Meir and Christina Koch are set to conduct the first spacewalk to be performed by two women on Friday, Oct. 18, 2019. They will be …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *