Exp. 34/35 Launches to the International Space StationThe Soyuz spacecraft carrying NASA astronaut Tom Marshburn, Canadian Space Agency astronaut Chris Hadfield and Russian cosmonaut Roman Romanenko lifts off from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan to the International Space Station at 7:12 a.m. EST on Dec. 19. .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *