Endeavour’s External Tank Falls AwayHand-held camera footage of space shuttle Endeavour’s external tank captured by the orbiter’s STS-134 crew as the ET falls away from the orbiter at main engine cut off (MECO) about 8-and-a-half minutes after launch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *