Curiosity Rover Begins Mars MissionNASA’s Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif. hosts a briefing for media following the Curiosity rover’s successful landing in Gale Crater on the Red Planet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *