Closing in On a Hot Fire Test for Artemis I on This Week @NASA – August 14, 2020Closing in on a hot fire test for Artemis I, a tiny hitchhiker headed for a near-Earth destination, and a final rehearsal for OSIRIS-REx … a few of the stories to tell you about – This Week at NASA!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *