Boeing Starliner Orbital Flight Test LandingTune in as Boeing’s uncrewed Starliner spacecraft lands at White Sands, New Mexico. Landing is scheduled at 7:57 a.m. EST on Sunday, Dec. 22. After its …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *