Beyond 2012: Google+ Hangout with NASAStories about the fictional planet Nibiru and predictions of the end of the world in December 2012 have blossomed on the Internet. Contrary to some of the …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *