Battery Upgrades Resume Aboard the Space Station on This Week @NASA – January 18, 2020Spacewalkers resume battery upgrades aboard the space station, a post-flight visit from a couple of recently returned space station astronauts, and a key piece …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *