Aspiring Reporter Interviews Bolden about NASA’s Journey to MarsA dream come true, as a sharp young man from New York City gets to interview former astronaut and NASA Administrator Charles Bolden.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *