Ascent Team Steers Endeavour "Uphill"Video of the STS-134 Ascent Flight Control Team at NASA’s Kennedy Space Center in Florida as its members “escort” shuttle Endeavour into space on Monday, May 16.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *