Armstrong Remembered by NASA AdministratorIn a message to NASA employees, Administrator Charles Bolden celebrates the legacy of Neil Armstrong, who died Saturday, Aug. 25, at age 82.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *