Apollo 9 40th AnniversaryApollo 9 launched 40 years ago on March 3, 1969. This video commemorates that successful mission designed to test the lunar module while in earth orbit.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *