Welcome Back to EarthExpedition 47 Commander Tim Kopra of NASA, Soyuz Commander Yuri Malenchenko of Roscosmos and Flight Engineer Tim Peake of ESA (European Space …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *