Shuttle’s Boosters Recovered in HDNASA has released the first ever up-close, high-definition video of Kennedy Space Center’s solid rocket booster (SRB) recovery ships retrieving SRB segments …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *