ScienceCasts: A Star Turns Inside OutNASA’s Chandra X-ray Observatory has mapped the debris of a supernova and discovered that the explosion may have turned the original star inside out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *