Neil Armstrong: NASA 50th Anniversary GalaNeil Armstrong speaks at the AIAA 50th anniversary celebration for NASA on Sept. 24, 2008. Learn more at www.nasa.gov.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *