NASA’s Vertical Motion SimulatorThe simulator at NASA’s Ames Research Center will help the agency develop new software and other tools for landing on the Moon.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *