After the Launch: Perseverance Mars Rover UpdateJoin Administrator Jim Bridenstine and NASA leadership for a post-launch news conference about the launch of our Perseverance rover and the Ingenuity …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *