International Space Station Flyover of Hurricane ZetaOn Wed., Oct. 28, 2020, cameras aboard the International Space Station captured this imagery as the station flew above Hurricane Zeta, seen here moving toward the U.S Gulf Coast.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *